ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ปรัชญา

กระจายโอกาส สร้างสรรค์สังคม สู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

กระจายโอกาส สร้างสรรค์สังคม สู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณาจารย์และ บุคลากร (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหารการศึกษา จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและ บุคลากรสนับสนุนการบริหารการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การฝึกอบรมและพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการประกันคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพสู่มาตรฐาน NQA

เป้าหมาย

ด้านการผลิตบัณฑิต

บัณฑิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ และระดับบัณฑิตให้มีพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ คณาจารย์ได้รับการพัฒนาใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยมีความก้าวหน้าทางวิชาการ


ด้านการวิจัย

ผลงานวิจัยของคณาจารย์เพื่อการพัฒนาทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ผลงานการวิจัยและพัฒนาการบริหารการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผลงานวิจัยของบัณฑิต มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม


ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย (Network) ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ


ด้านการบริหาร

ภาควิชามีระบบการบริหารคุณภาพเป็นต้นแบบได้รับประกัน คุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีวารสารทางวิชาการของศูนย์ที่เป็นวารสารที่มี Peer Review และอยู่ในฐานข้อมูล TCI


ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จัดกิจกรรม และร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม