บุคลากรภาควิชาการบริหารการศึกษา

บุคลากรภาควิชาการบริหารการศึกษา

นายปรัตถกร กุลศรีธนภัทร

- นักวิชาการศึกษา
- โทรศัพท์ 038-10-2098
- E-mail : noth_82@hotmail.com

นายอโณทัย ธีระทีป

- นักวิชาการศึกษา
- โทรศัพท์ 038-10-2052
- E-mail : anothai_t@buu.ac.th

นางสาวดนิตา จันทร์ขาว

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- โทรศัพท์ 038-10-2052
- E-mail : pinwised@gmail.com