คณาจารย์

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิ่มสวาสดิ์

หัวหน้าภาควิชา
 - กศ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
 - ศษ.ม. (การอุดมศึกษา)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - กศ.ด. (อุดมศึกษา)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 - โทรศัพท์ 085-482-1529
 - E-mail : prayoon@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร.ธร สุนทรายุทธ

- กศ.บ. (เคมี), วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 - M.Ed (Educational Psychology), Institute of Education and Research; The University of Punjab.
 - Ph.D (Higher Education and Administrative Leadership), North Texas State University, U.S.A.
 - โทรศัพท์ 089-747-1805
 - E-mail : dhon_s@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กศ.ม. (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- Ed.D (Educational Administration) ,University of Northern Philippines.
- โทรศัพท์ 081-854-0919
- E-mail : sittiporn@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก

หัวหน้าภาควิชา
 - ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   - กศ.ด. (บริหารการศึกษา)
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   - โทรศัพท์ 083-121-3404
   - E-mail : sumet2003@windoslive.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

- กศ.บ. (สังคมศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
- น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วท.ม (การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- น.ม. (กฏหมายมหาชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
- โทรศัพท์ 089-938-5050
- E-mail : sadayu5050@hotmail.com

ดร.สมุทร ชำนาญ

 - กศ.บ. (การประถมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(พิษณุโลก)
 - กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
 - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
 - โทรศัพท์ 089-939-3504
 - E-mail : samoot@buu.ac.th

ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู

 - กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 - M.Ed (Curriculum and Instruction), Middle Tennessee State University.
 - กศ.ด. (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
 - โทรศัพท์ 087-830-8899
 - E-mail : surathchai@hotmail.com

ดร.ลัดดา ผลวัฒนะ

 - กศ.บ. (เคมี), วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 - กศ.ม. (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
 - โทรศัพท์ 089-837-6480
 - E-mail : laddaph@buu.ac.th

ดร.ชัยพจน์ รักงาม

 - กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 - ค.ม. (บริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - รป.ม. (นโยบายสาธารณะ), มหาวิทยาลัยบูรพา
 - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
 - โทรศัพท์ 081-299-1167
 - E-mail : chipottt@hotmail.com

ดร.สมนึก ทองเอี่ยม

 - กศ.บ. (วิทยาศาสตร์), วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 - ค.ม. (จิตวิทยการศึกษาและการแนะแนว), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ค.ด. (บริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - โทรศัพท์ 081-945-7634
 - E-mail : somnukiam@hotmail.com

ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล

 - กศ.บ. (ชีววิทยา), วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 - กศ.ม. (ชีววิทยา), วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 - ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา
 - โทรศัพท์ 081- 949-3421
 - E-mail : satapornp@buu.ac.th

ดร.ธนวิน ทองแพง

 - น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - รป.ม. (นโยบายสาธารณะ), มหาวิทยาลัยบูรพา
 - กศ.ด. (อุดมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 - โทรศัพท์ 089-244-2233
 - E-mail : drwinmac@me.com

รองศาสตราจารย์
ดร.ประชุม รอดประเสริฐ

 - กศ.บ. (คณิตศาสตร์), วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 - M.Ed (Educational Administration), Louisiana State University, U.S.A.
 - Ed.D (Educational Administration), Oklahoma State University, U.S.A.
 - โทรศัพท์ 081-694-0761
 - E-mail : r_prachoom@hotmail.com

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

 - กศ.บ. (อังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 - M.Ed (Adult and Community College Education), North Carolina State University.
 - กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 - โทรศัพท์ 081-844-7814
 - E-mail : sombatsuwa@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อนันต์นาวี

 - ค.บ. (การบริหารโรงเรียน)
        วิทยาลัยครูจันทบุรี
   - กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
        มหาวิทยาลัยบูรพา
   - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
        มหาวิทยาลัยบูรพา
   - โทรศัพท์ 089-939-2739
   - E-mail : paradee.anan@gmail.com