คณาจารย์

 Pakkanat

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม

ค.บ. (คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) เกียรตินิยม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ed.D. (Educational Administration and supervision)

St.John’s University, NYC, New York, USA

โทรศัพท์ -

E – mail :  pakkanat.so@buu.ac.th

ตารางสอนอาจารย์

prayoon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  อิ่มสวาสดิ์

กศ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ศษ.ม. (การอุดมศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์ 085-482-1529

E – mail : prayoon@buu.ac.th 

ตารางสอนอาจารย์

sumate

รองศาสตราจารย์  ดร.สุเมธ งามกนก

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์ 062-391-4599

E – mail : sumet2003@windowslive.com

ตารางสอนอาจารย์

 

 

 sadayu

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล

กศ.บ. (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา

น.บ. (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ม. (กฏหมายมหาชน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์  089-938-5050

E – mail : sadayu5050@hotmail.com

ตารางสอนอาจารย์

 Punnichtha

 

อาจารย์ ดร.ปุณณิฐฐา  มาเชค

วท.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วท.ม. (เคมีประยุกต์)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์ 087-827-4217

E-mail : Katae-iqa@hotmail.com

ตารางสอนอาจารย์