หลักสูตร

Ph.D.

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ชื่อหลกสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Educational Administration)

ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Educational Administration)

Download
M.Ed.

ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ชื่อหลกสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อภาษาไทย : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Educational Administration)

Download