หลักสูตร

ปริญญาเอก

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ชื่อหลักสูตรชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Educational Administration)

รายละเอียด

 

ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. ชื่อหลกสูตรชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาชื่อเต็มภาษาไทย : การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาไทย : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 รายละเอียด