ตำราวิชา 43066159 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
(Information Technology System for EducationalManagement)
 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก