✅ รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร วันที่ 25 เม.ย.-27 พ.ค. 2565
💻สมัครและยื่นเอกสารออนไลน์ ได้ที่ https://grd-admission.buu.ac.th
🎯ศึกษาประกาศรับสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=38
📣ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0702/2564 เรื่อง มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) https://bit.ly/3G3ZDNw
👩‍🎓รายละเอียดการเปิดรับสมัครระดับปริญญาโท http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=10421
👨‍🎓รายละเอียดการเปิดรับสมัครระดับระดับปริญญาเอก http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=10496
---------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102-700 ต่อ 705, 707 หรือ 065-853-8270
ฝ่ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 0-3810-2006 และ 0-3810-2050
----------
🔹วิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์🔹
ขุมปัญญาทางการศึกษาเพื่อผลิตครูมืออาชีพ นักการศึกษา และนักวิจัย ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต : WISDOM OF EDUCATION FOR PRODUCING PROFESSIONAL TEACHERS, EDUCATORS, AND RESEARCHERS WITH COMPETENCIES OF THE FUTURE
👩‍🏫อัตลักษณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์👨‍🏫
ฉลาดรู้ ใฝ่ศึกษา สื่อสารดี มีคุณธรรม
 
new