เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID19 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานภาควิชาการบริหารการศึกษาจึงขอแจ้งงดให้บริการในสถานที่ตั้งทุกวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์ (เปิดให้บริการในสถานที่าตั้งวันจันทร์ และวันศุกร์) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564) โปรดหลีกเลี่ยงการติดต่อในวันดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก