หนังสือการบริหารองค์กรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล

(Administration of Educational Organizationin Digital Era)

โดย ดร.ปุณณิฐฐา มาเชค

รายละเอียด