การอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

รายชื่อนิสิตปริญญาเอกพร้อมที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558


**รอบวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560
**รอบวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
***รอบต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 038-10-2475


รายละเอียดเพิ่มเติม : การอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา