การขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา ให้นำส่งเอกสารที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อบันทึกรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบัน
ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ในโปรแกรม KSP BUNDIT เพื่อให้ได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารมี 3 รายการดังนี้

1. สำเนาแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา (คส.01.20 หรือ คส.01.30) download แบบฟอร์มได้ที่  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. สำเนาทรานสคิป
3. ไฟล์รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (นามสกุลไฟล์ .jpeg หรือ .jpg เท่านั้น)

สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131

หรือ อีเมล ksp.admbuu@gmail.com