ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือการบริหารองค์กรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หนังสือการบริหารองค์กรทางการศึกษาในยุคดิจิทัลหนังสือการบริหารองค์กรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล(Administration of Education...

อ่านต่อ

ตำราวิชา 43066159 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Information Technology System for EducationalManagement)

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตำราวิชา 43066159 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Information Technology System fo...

อ่านต่อ

การขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้นำส่งเอกสารที่ภาควิชาการบริหารกา...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ดาวน์โหลด **ให้นิสิตเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ....

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีภาพกิจกรรม