ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานภาควิชาการบริหารการศึกษาจึงขอแจ้งงดให้บริการในสถานที่ตั้ง

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID19 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักง...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายมาตรการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 100% ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายมาตรการ  การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 100%  ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564

อ่านต่อ

ข่าวสอบประมวลความรู้

ประเภทข่าว : ข่าวการสอบประมวลความรู้

ปฏิทินการสอบ/EXAMINATION CALENDAR ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำาหรับนิสิตปริญญาเอก และ ก...

อ่านต่อ

การขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้นำส่งเอกสารที่ภาควิชาการบริหารกา...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ประเภทข่าว : ข่าวอบรม/สัมมนา/กิจกรรม

แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ดาวน์โหลด **ให้นิสิตเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ....

อ่านต่อ

ตารางสอนประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 18 มิ.ย....

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีภาพกิจกรรม