กำหนดการประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 ภาคปลาย

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (buu.ac.th)

ประกาศวันที่ : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565, โดย : Admin

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีกา...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม พ.ศ. 2566, โดย : Admin

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 0149/2565 เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566ระยะเวลาการรับสมัคร  รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึงวันที่ 18 เม...

ประกาศวันที่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565, โดย : Admin

กิจกรรม

The 2nd GRD Researchers’ Day 2...

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับนางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐ และนางสาวณภัชกมล สุ...